25 zaujímavých faktov o ľavákoch, o ktorých ste zrejme nevedeli

Vraví sa, že na svete je okolo 10% ľavákov. Patríte k ním? Častejšia odpoveď asi bude nie, aspoň štatisticky to tak vychádza. Stretnúť ľaváka je síce vzácnosťou, no zároveň ich nie je až tak málo, že by sa to niekomu nepodarilo aspoň párkrát za život. Vedeli ste napríklad, že Alexander Veľký, ale aj Albert Einstein boli ľaváci? My vám prinášame týchto 25 zaujímavých faktov.

25. 10 až 12% ľudí píše ľavou rukou.

24. Mužov je viac v písaní ľavou rukou ako žien.

23. Medzi­ná­rodný deň ľavá­kov je 13.8.

22. Ľaváci sa oproti pravákom dožijú v prie­mere až o 9 rokov menej.

21. Sú via­cej nák­lonní k alko­ho­lizmu, dys­le­xii a k schy­zof­ré­nii.

20. Ženy rodiace po 40-tke, majú až o 130% väč­šiu prav­de­po­dob­nosť, že sa im narodí dieťa, ktoré bude písať ľavou rukou.

19. Písa­nie ľavou rukou bolo v minulosti ozna­čo­vané za znak kri­mi­na­lity, agre­si­vity a násil­ného sprá­va­nia.

18. Slovo ľavák (left-han­ded) má v anglič­tine pôvod zo slova lyft, čo zna­mená slabý a neschopný.

17. Písa­nie ľavou rukou nie je v mno­hých kra­ji­nách prob­lém, no stále exis­tujú kra­jiny, kde sú ľaváci odmie­taní.

16. V mnohých kra­ji­nách je ľavá ruka dokonca pova­žo­vaná za nečistú, keďže sa vo pou­žíva na “očis­te­nie” po toalete.

15. Vo svete exis­tujú školy, v kto­rých sú deti pri pou­ží­vaní ľavej ruky tres­tané.

14. Jack Roz­pa­ro­vač aj Osama Bid Laden boli tak­tiež ľaváci.

13. Ben­ja­min Frank­lin tiež písal ľavou rukou, no často krát sa to sna­žil skrý­vať.

12. Viac ako polo­vica všet­kých mačiek, psov a potkanov sú “ľaváci”.

11. Oči, uši a ruky sú na ľavákoch cha­rak­te­ris­tické asy­met­ric­kos­ťou.

10. Ľaváci majú v DNA špe­ciálny gén s náz­vom LRRTM1.

9. Jeden zo šty­roch astro­nau­tov Apolla bol ľavák.

8. Pre­po­je­nie medzi ľavou a pra­vou moz­go­vou hemi­sfé­rou je dôklad­nej­šie u ľudí, ktorí nepíšu pravou rukou. Ich mozog vie spra­co­vať via­cero sti­mu­lov naraz a omnoho rých­lej­šie.

7. Ľaváci zvyknú kres­liť ľudí s tvá­rou oto­če­nou do prava.

6. Počet ľavá­kov sa nikdy nezvýšil, ani nezní­žil. Už od dáv­nych čias je ich pri­bližný počet stále rov­naký.

5. Na nie­kto­rých ško­lách exis­tujú pre školákov píšucich ľavou rukou špeciálne šti­pen­diá.

4. Obrúčky sa nosia na ľavej ruke, pre­tože práve tá “ide od srdca”.

3. Štú­die doka­zujú, že prie­merný ľavák sa naučí 2-krát rých­lej­šie písať pra­vou rukou, ako by sa opač­nou rukou učil písať pravák.

2. Oboma rukami dokáže písať reálne len 1% ľudí.

1. Naj­dl­h­šie anglické slovo, ktoré sa na klávesnici píše ľavou rukou je “tes­se­ra­de­ca­des”.

Čo si o tom myslíš? Zapoj sa do diskusie!

komentárov

ZDROJlist25
ZDIEĽAJ NA: